Prenumerata

Įveskite savo el.paštą

Vadovaujantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 308 ir 320 punktais, naudojimosi infrastruktūra tvarka ir sąlygos nustatomos bendro naudojimosi elektroninių ryšių infrastruktūra sutartimi (toliau – Sutartis), kurioje turi būti išdėstytos techninės, komercinės, finansinės sąlygos, taip pat šalių įsipareigojimai ir atsakomybė. Infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už bendrai naudojamos Infrastruktūros priežiūrą, todėl privalo užtikrinti, kad planuojami atlikti darbai nepažeistų kitų šios Infrastruktūros naudotojų teisių bei nekliudytų jiems naudotis šios Infrastruktūros objektais. Atsižvelgiant į tai, kad Infrastruktūros naudojimosi tvarka ir sąlygos yra nustatomos Sutartimi, tik nuo jos turinio priklauso, ar turite teisę kreiptis į naudojamos Infrastruktūros valdytoją bei reikalauti Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

Informacija atnaujinta: 2013-03-05 13:11