Prenumerata

Įveskite savo el.paštą

Bendrosios dalinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimai yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK) reguliavimo dalykas. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) (toliau – Bendrijų įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektai yra bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys). CK 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, o vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, o atsižvelgiant į 5 dalį sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą.Atsižvelgiant į aukščiau minėtas teisės normas, darytina išvada, kad siekiant įrengti elektroninių ryšių tinklus daugiabučiame name, būtinas šio namo butų savininkų sutikimas ir sutarties su elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoju sudarymas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal bendrijos įstatus yra nustatyta, jog teisė sudaryti sandorius dėl tokios infrastruktūros suteikiama bendrijos pirmininkui arba bendrijos valdybai. Tuo pačiu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad elektroninių ryšių infrastuktūros bendras naudojimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 39 straipsnyje ir Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygos, kuriomis vadovaujantis elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojai gali bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, bokštais, stiebais, patalpomis ir kitokiais įrenginiais. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas negali atsisakyti sudaryti sutartį, jei tenkinamos Taisyklių 309 punkte nurodytos sąlygos. Atkreiptinas dėmesys, kad nei Įstatymas, nei Taisyklės nenustato jokių išimčių daugiabučių namų infrastruktūrai.

Informacija atnaujinta: 2013-03-05 13:13